ข้อแนะนำการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ.๒๕๓๕

(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐)

สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง หรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕

อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพี่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคู่มือและคำอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้เพื่อเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยมีการจัดทำคู่มือและคำอธิบาย แบบกรอกข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งพระราชบัญญัติ และกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยสามารถ Down Load ได้ดังนี้

๑. คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

๒. คู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

๓. คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

๔. คู่มือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับผู้ตรวจสอบพลังงาน

๕. แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม 

๖. แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุม 

๗. ประกาศกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติและแบบคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๘. แบบคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย (บพผ.๑) word file

๙. แบบแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานในรอบ ๖ เดือน ของอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมที่ได้รับการผ่อนผันฯ  excel file

๑๐. แบบฟอร์มหนังสือนำส่งกรมฯ เพื่อยื่นขอผ่อนผันฯ word file

๑๑. แบบฟอร์มหนังสือแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานรอบ 6 เดือนที่ได้รับการผ่อนผันฯ word file

๑๒. แบบกรอกข้อมูลของโรงงานเพื่อการวินิจฉัยการเป็นโรงงานควบคุม

๑๓. แบบกรอกข้อมูลของอาคารเพื่อการวินิจฉัยการเป็นอาคารควบคุม

๑๔. แบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและแบบรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

(บพช.๑ pdf file word file ,  บพช.๒ paf file word file และ บพช.๓ pdf file word file)

๑๕. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

๑๖. พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘

๑๗. พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐

๑๘. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒

๑๙. กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ จำนวน และหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒

๒๐. กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒

๒๑. กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๕

๒๒. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๒๓. รายชื่ออาคารควบคุม (ปรับปรุง 3 ต.ค.5ุ6)

๒๔. รายชื่อโรงงานควบคุม (ปรับปรุง 3 ต.ค.5ุ6)

๒๕. รายชื่อและเลขที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโรงงาน/อาึคาร

๒๖. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ปี 2549

๒๗. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๖

๒๘. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๖

ถึงเวลาแล้ว เครื่องช่วยประหยัดไฟฟ้า

ลดค่าไฟฟ้า 10 - 30%

 

​​​​​​​​

เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานคอสมอเตอร์

"เครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า"

หลักการทำงานของ Cosmotor จะใช้วิธีปรับปรุงรูปคลื่นแรงดันและรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถลดกระแสไฟฟ้าที่สูญเสียไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้ารวมถึงการช่วยลดความร้อนในสายส่ง โดยไม่ลดแรงดันไฟฟ้า (Volts) และยังช่วยปรับปรุงค่าประกอบกำลังฟ้า (Power Factor) ทำให้ระบบไฟฟ้าของท่านเสถียรมากขึ้น ช่วยลดแรงดันกระชาก (Surge & Spikes) ระงับแรงดันเกินชั่วขณะที่เป็นอันตราย อันเนื่องมาจากแหล่งจ่ายภายนอกหรือจากฟ้าผ่า และช่วยแก้ปัญหาแรงดันตกปลายทาง ลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Peak demand) หลังจากติดตั้งและ ผ่านการใช้อุปกรณ์นี้แล้ว คือค่าไฟที่จะลดลงได้ 10 – 30 %

ประโยชน์ของอุปกรณ์คอสมอเตอร์

 • ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 10 – 30%
 • เครื่องเดียวควบคุมได้ทั้งระบบ ติดตั้งง่ายลดค่าไฟฟ้าได้ทันที
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ลดกระแสไฟฟ้าที่สูญเสียไปในสายส่งและลดความร้อนในสายส่งโดยไม่ลดแรงดันไฟฟ้า(Volts)
 • ปรับปรุงค่าประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงแรงดันให้คงที่และช่วยแก้ปัญหาแรงดันตกปลายทาง
 • ช่วยลดแรงกระชากและแรงดันกระเพื่อม (Surge & spikes)
 • ระงับแรงดันเกินชั่วขณะที่เป็นอันตรายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
 • ลดค่าความต้องการของพลังงานไฟฟ้า (Peak demand)
 • ลดการกระชากไฟจากมิเตอร์ในขณะที่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ลดค่าซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งาน
 • สินค้ารับประกัน 5 ปี ถ้าเสียหรือเสื่อมยินดีเปลี่ยนให้ใหม่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...